ޚަބަރު ފީތާ

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާފައި ހުންނަނީ އެޑިކްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަަށް: އަފްޢާލް

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާފައި ހުންނަނީ އެޑިކްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަަށް ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު އަފްޢާލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަފްޢާލް ވިދާޅުވީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ އެޑިކްޝަނެއް ކަމަށާއި އެއީ ނިކޮޓިން ފަދަ އެއްޗިއްސަށް މަސްތުވުން ކަމަށެވެ.

ދުންފަތް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތަ ކުރަނީ މިތަކެއްޗަކީ އެ ބޭނުންކުރާ މީހުން، އެއަށް ދެވި ހިފާ އަދި އޭގެސަބަބުން އެމީހުންނަށް އެއާދުރަށް ނުދެވޭނެ ގޮތްތަކަށް ތައްޔާރު ކުރަން ކަަމަށެވެ.

“އެހެންވީމަ މިވާގޮތަކީ އެހެން ބާވަތްތަކުގެ މަސްތުވާ ތަކެއްޗެކޭ އެއްގޮތަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މީހުންނަށް ވެސް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރަން ފެށުމަށް ފަހު، އެމީހުން އެޖެހޭ މަސްތުގެ ސަބަބުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާ ދުރަށްދާން އުނދަގޫވަނީ.” އަފްޢާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަފްޢާލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޚާއްސަގޮތެއްގައި ޅަ ޢުމުރުފުރައިގާ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރަން ފަށާ، އެމީހުންގެ އެޑިކްޝަނަށް ތަބާވެގެން ހުއްޓާލަން މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry