ޚަބަރު ފީތާ

އިންޓަރނެޓުގެއަގު ހެޔޮކޮށް، އަގުތައް އިޢުލާން ކުރުން އަނެއްކާވެސް މާދަމާއަށް ފަސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އިންޓަރނެޓުގެއަގު ހެޔޮކޮށް، އަގުތައް އިޢުލާން ކުރުން އަނެއްކާވެސް މާދަމާއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

ކުރިން ނިންމާފައި އޮތީ މިއަދު އިޢުލާނުކުރާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ މިހާރު ނޫހުގައި ބުނެފައިވަނީ އެކަން މާދަމައަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން އިންޓަރނެޓުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނައުމާއެކު އެވްރެޖުކޮށް ޖީބީއެއްގެ އަގު 5 ރުފިޔާއަށް ވެއްޓިގެން ދާނެ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކާ ޙަވާލާދީ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ އިރު، މިއީ މިހާރު އިންޓަރނެޓު ހުރި ވަރަށް ވުރެ އެވްރެޖުކޮށް 20 އިންސައްތަ ހެޔޮ އަގެކެވެ.

އިންޓަރނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ވަނީ އޮޕަރޭޓަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. އަދި އަގު ހެޔޮ ކުރުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ބައެއް ލުއިތައް ދޭން ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

އެ ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށުން އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް ދެނީ ދިރާގާއި އުރީދޫ އަދި އާރުއޯއެލް އިންނެވެ.

އިންޓަރނެޓުގެ އަގު ހެޔޮ ނުވުމުގެ މައްސަލާގައި ސަރުކާރަށް ގިނަ ފާޑުކިއުންތައް އަބަދުވެސް އަންނަނީ އަމާޒުވަމުން ނެވެ. އަދި އެ މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި މުޙައްމަދު މަލީހަށް ވެސް އެކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ އުފުލިފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރ މަލީހުގެ ދައުރުގައި ވެސް އިންޓަރނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ރައީސް އަދި ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވާނޭ ކަަމަށް ވެސް މަލީހު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry