ޚަބަރު ފީތާ

ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ރަށްތަކުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ކުޑަކޮށްފި

ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ރަށްތަކުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރިސޯޓު ހަދަން އަލަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ބިންބިމާއި ރަށްތަކުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ކުޑަކުރީ ލިބޭ ތަރުހީބުކުޑަވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ އިންވެސްޓުކުުރުމުގެ މާހައުލަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރަން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅި 16 ބިމަކާއި ރަށެއްގެ ލޭންޑް އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބަދަލުގެނެސްފަ އެވެ.

މިގެނައި ބަދަލާ އެކު ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލި 16 ރަށުގެ އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު؛

 1. ހއ. ވެލިފިނޮޅު – 420،000 ޑޮލަރު
 2. ހއ. އަލިދުއްފަރު ފިނޮޅު – 350،000 ޑޮލަރު
 3. ހދ. ކުޑަފަރު ފަސްގަނޑު – 210،000 ޑޮލަރު
 4. މ. ސީދީ ހުރާ / މ. ސީދީ ހުރާ ވެލިގަނޑު، ސީދީހުރާ އާއެކު – 875،000 ޑޮލަރު
 5. މ. މާއުސްފުށި – 1.575،000 ޑޮލަރު
 6. ތ. ކާއްޑޫ – 70،000 ޑޮލަރު
 7. ތ. ކަނިމީދޫ (އުތުރުން 10 ހެކްޓަރު) 1.050،000 ޑޮލަރު
 8. ތ. އޮޅުފުށި / އޮޅުފުށި ފިނޮޅު (އޮޅުފުއްޓާއެކު) – 700،000 ޑޮލަރު
 9. ލ. ކަށިދޫ – 700،000 ޑޮލަރު
 10. ލ. ބޮޑުމުންޏަފުށި – 700،000 ޑޮލަރު
 11. ލ. ދޮންބެރެހާ / ހޮޅުރަހާ (ދޮންބެރެހާ އާއެކު) – 525،000 ޑޮލަރު
 12. ގއ. މާރެހާ – 1،400،000 ޑޮލަރު
 13. ގއ. ފުނަދޫވިލިގިއްލާ – 700،000 ޑޮލަރު
 14. ގދ. ކަނޑަހަލަގަލާ – 875،000 ޑޮލަރު
 15. ގދ. ކަޑެވާރެހާ (ދިގުރެހާ އާއެކު) / ދިގުރެހާ – 700،000 ޑޮލަރު
 16. ގދ. ފެރޭތަވިލިގެއްލާ (ގިނަ ރަށްތަކެއް ހިމެނޭހެން) / ދެކާންބާ (ފެރޭތަވިލިގެއްލާ އާއެކު) / ކޮޑެރެޓާ (ފެރޭތަ ވިލިގެއްލާ އާއެކު) /ފެރޭތަ ވިލިގެއްލާ ކައިރީ އޮންނަ 2.9 ހެކްޓަރުގެ ކުޑަ ރަށެއް ފެރޭތަ ވިލިގެެއްލާ އާއެކު 700،000 ޑޮލަރު

އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މި ރަށްތަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހުޅޫވާލާފަ އެވެ.

ބީލަން ހުށަހަޅަ އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށާއި ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް އޮންނާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އަހަރު ވެގެންދާނީ ޓޫރިޒަމް އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގެ އަހަރަކަށް ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry