ޚަބަރު ފީތާ

މާލޭގައި އިތުރު ޕާކިންގ ޒޯނެއް ހަދައިފި

މާލޭގައި އިތުރު ޕާކިންގ ޒޯނެއް ހަދައިފި އެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މި ޕާކިންގ ޒޯނު ހަދާފައިވަނީ ބިއްލޫރި ޖެހިގޭގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ޢާންމުންނަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބިއްލޫރިޖެހިގޭގައި ޕާކިންގ ޒޯނެއް ހަދާފައި މިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީއަށް ބުރޫ އަރަމުންދާތީ، ގ. ކެނެރީގެ ހުންނަ ނީލޯފަރު މަގަގުގައި ޕާކު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުގައި މީގެ ކުރިން އެދިފައިވަނިކޮށެވެ.

އެެހެންނަމަވެސް، އޭރުގެ ކައުންސިލުން ބިއްލޫރި ޖެހިގޭގައި ޕާކިންގ ޒޯނެއް ހެދުމުގެ ހުއްދައަކަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައި ވަނިކޮށް ކައުންސިލްގެ ދައުރު ނިމިގެން ދިޔައީ އެކަން ނުވެއެވެ.

މާލޭސިޓީގެ މޭޔަރުގެ މަގާމާ އަލަށް ހަވާލުވި ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު މިވަނީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެކަން ކުރައްވާފަ އެވެ. ޕާކިންގ ޒޯން ގާއިމުކުރީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް އަދިސާފެއް ނުވެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "މާލޭގައި އިތުރު ޕާކިންގ ޒޯނެއް ހަދައިފި"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.