ޚަބަރު ފީތާ

ނިދާއުލް އިސްލާމްގެ ރޯދަ ސުވާލު 27

ނިދާއުލް އިންތިޒާމުކޮށްގެންއިސްލާމްގެ ފަރާތުން  ހިންގާ ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ:

ބަޤަރާ ސޫރަތް ގިނައިން ކިޔެވުމުގެ މާތްބެހޭގޮތުން ކަމެއް ބުނެދޭށެވެ.

ޖަވާބުދެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ

 

Rate this post