ޚަބަރު ފީތާ

ނިދާއުލް އިސްލާމްގެ ރޯދަ ސުވާލު 26

ނިދާއުލް އިންތިޒާމުކޮށްގެންއިސްލާމްގެ ފަރާތުން  ހިންގާ ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ:

ޝަހީދު މަރުން މަރުވާ ބައިވަރު ގޮތްތަށް ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 3 ގޮތެއް ބުނެދޭށެވެ.

ޖަވާބު ދެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ

Rate this post