ޚަބަރު ފީތާ

ނިދާއުލް އިސްލާމްގެ ރޯދަ ސުވާލު 23

ނިދާއުލް އިންތިޒާމުކޮށްގެންއިސްލާމްގެ ފަރާތުން  ހިންގާ ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ:

ނިދުމުގެކުރިން އެސޫރަތެއް ކިޔަވައިފިނަމަ ޝިރްކު ކުރުމުން މީހާ ސަލާމަތްކޮށްދޭ ސޫރަތެއް ޤުރްއާނުގައި ވެއެވެ. އެއީ ކޮން ސޫރަތެއްހެއްޔެވެ؟

ޖަވާބުދެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ 

Rate this post