ޚަބަރު ފީތާ

ހަތަރުވަނަ ޤައުމީ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް ނޮވެންބަރުގައި ބާއްވަނީ

ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 4ވަނަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 20ން 30އަށް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.
އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ޤައުމީ 4ވަނަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްއެދޭ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރ ކުލަބުތަކުން މުބާރާތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް މި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 25ވަނަ ދުވަހުގެކުރިން އެ އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.
އަދި ޓީމް ލިސްޓް 1 ނޮވެމްބަރ 2016ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.
ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް ގަލޮޅުދަނޑުގައި ހުންނަ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 9989922 ފޯނަށް ގުޅުއްވުމަށްވެސް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން އެދެއެވެ.

Rate this post