ޚަބަރު ފީތާ

ނިދާއުލް އިސްލާމްގެ ރޯދަ ސުވާލު 18

ނިދާއުލް އިންތިޒާމުކޮށްގެންއިސްލާމްގެ ފަރާތުން  ހިންގާ ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ:

ރަމަޟާންމަސް ނިމުމުން އަންނަ ޝައްވާލު މަހުގެ 6 ރޯަ ހިފުމުން ލިބޭ ދޮޞު އަޖުރެއް ވެއެވެ.  އެ އަޖުރަކީ ކޮބާ؟

ޖަވާބު ދެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ 

Rate this post