ޕާކިސްތާނާއި ސަޢުދީގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ޕާކިސްތާނާއި ސަޢުދީގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްވަރާކޮށްފައިވަނީ ސަޢުދީ ރަސްގެފާނު، ކިންގ ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްއަޒީޒް، ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝާހިދު ޚަޤާން އައްބާސީ އާއެކު އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ސައުދީ ޝާހީ ގަނޑުވަރުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާއި ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއިމެދު ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސައުދީ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓަރ ޕްރިންސް ޢަބްދުލްއަޒީޒް ބިން ސައުދު، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުސައިދު އަލް އައިބަން، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަދެލް އަލް ޖުބައިރު އަދި ސައުދީއަށް ޕާކިސްތާނުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ނަވާފް އަލް މާލިކީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިކަމަށް މާސްމީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.