އެސްޓީއޯ ލައްކަ ސާމާނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބު ވެރިން ހޮަވައިފި

އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ލައްކަ ސާމާނު ޕްރޮމޯޝަން 16 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް ނިމިފައިވުމާއެކު، މިއަދު ހެނދުނު އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފަސް ނަންބަރު ސޭލްސް ސެންޓަރުގައިވަނީ ނަސީބުވެރިން ހޮވުމުގެ ގުރުއަތު ނަގާފައެވެ.

މި ޕްރޯމޯޝަންއަކީ  500,000/- ރުފިޔާގެ ބިޔަ ޕްރޮމޯށަނެކެވެ. މިގޮތުން 5 ނަސީބުވެރިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބައިވެރިޔަކަށްވެސް 100,000/- ރުފިޔާގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ހިލޭ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އެގޮތުން ލައްކަ ސާމާނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންގެ ކޫޕަންތައް ނަންގަވައިދެއްވީ އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސްގެ ޖެނެރެލް މެނޭޖަރ ޢަބްދުލް ވާޙިދް މޫސާއެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

 

އިޝްތިހާރު
  • ޕްރޮމޯޝަންގެ 5 ވަނަ ނަސީބުވެރިޔާގެ ކޫޕަން ނަންބަރަކީ: 01433
  • ޕްރޮމޯޝަންގެ 4 ވަނަ ނަސީބުވެރިޔާގެ ކޫޕަން ނަންބަރަކީ: 10640
  • ޕްރޮމޯޝަންގެ 3 ވަނަ ނަސީބުވެރިޔާގެ ކޫޕަން ނަންބަރަކީ: 05498
  • ޕްރޮމޯޝަންގެ 2 ވަނަ ނަސީބުވެރިޔާގެ ކޫޕަން ނަންބަރަކީ: 10339
  • ޕްރޮމޯޝަންގެ 1 ވަނަ ނަސީބުވެރިޔާގެ ކޫޕަން ނަންބަރަކީ: 10237

 

މި ޕްރޮމޯޝަން މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ އެސްޓީއޯ އިން ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ އަދި ޙިދުމަތް ލިބިގަންނަމުންދާ ޢާންމު ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް މި ދާއިރާގައި ވީހާވެސް ފައިދާވާނެ އަދި އަގުކުރެވޭނޭ ގޮތަކަށް ވީހާވެސް ވެލިއުބޮޑު އިނާމްތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.