ޚަބަރު ފީތާ

އެސްޓީއޯ ލައްކަ ސާމާނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބު ވެރިން ހޮަވައިފި

އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ލައްކަ ސާމާނު ޕްރޮމޯޝަން 16 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް ނިމިފައިވުމާއެކު، މިއަދު ހެނދުނު އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފަސް ނަންބަރު ސޭލްސް ސެންޓަރުގައިވަނީ ނަސީބުވެރިން ހޮވުމުގެ ގުރުއަތު ނަގާފައެވެ.

މި ޕްރޯމޯޝަންއަކީ  500,000/- ރުފިޔާގެ ބިޔަ ޕްރޮމޯށަނެކެވެ. މިގޮތުން 5 ނަސީބުވެރިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބައިވެރިޔަކަށްވެސް 100,000/- ރުފިޔާގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ހިލޭ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އެގޮތުން ލައްކަ ސާމާނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންގެ ކޫޕަންތައް ނަންގަވައިދެއްވީ އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސްގެ ޖެނެރެލް މެނޭޖަރ ޢަބްދުލް ވާޙިދް މޫސާއެވެ.

 

  • ޕްރޮމޯޝަންގެ 5 ވަނަ ނަސީބުވެރިޔާގެ ކޫޕަން ނަންބަރަކީ: 01433
  • ޕްރޮމޯޝަންގެ 4 ވަނަ ނަސީބުވެރިޔާގެ ކޫޕަން ނަންބަރަކީ: 10640
  • ޕްރޮމޯޝަންގެ 3 ވަނަ ނަސީބުވެރިޔާގެ ކޫޕަން ނަންބަރަކީ: 05498
  • ޕްރޮމޯޝަންގެ 2 ވަނަ ނަސީބުވެރިޔާގެ ކޫޕަން ނަންބަރަކީ: 10339
  • ޕްރޮމޯޝަންގެ 1 ވަނަ ނަސީބުވެރިޔާގެ ކޫޕަން ނަންބަރަކީ: 10237

 

މި ޕްރޮމޯޝަން މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ އެސްޓީއޯ އިން ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ އަދި ޙިދުމަތް ލިބިގަންނަމުންދާ ޢާންމު ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް މި ދާއިރާގައި ވީހާވެސް ފައިދާވާނެ އަދި އަގުކުރެވޭނޭ ގޮތަކަށް ވީހާވެސް ވެލިއުބޮޑު އިނާމްތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.

Rate this post