ކ.ގުރައިދޫ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް އެސްޓީއޯ ގްރޫޕްއިން ރޯދަ ހަދިޔާ ޙަވާލުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް އެސްޓީއޯ ގްރޫޕްއިން ކ.ގުރައިދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފަައިވާ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ރޯދަހަދިޔާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިގޮތުން 22 މެއި 2017 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު އެސްޓީއޯ ގްރޫޕް ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ޓީމެއް ގުރައިދޫއަށް ވަޑައިގެން އެ ސެންޓަރުގައި ތިބި ބަލިމީހުންގެ ޙާލު ބައްލަވައި، މި ރޯދަހަދިޔާތައް ސެންޓަރާއި ޙަވާލުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

މި ހަދިޔާއާއި އެ ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ޙަވާލުވެލެއްވީ އެ ސެންޓަރުގެ ސީއީއޯ އަހުމަދު ލިއުޝާން އެވެ.

އިޝްތިހާރު

އެސްޓީއޯގެ ސީއެސްއާރު ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެސްޓީއޯގެ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓާއި އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުން ވިއްކާ ތަފާތު އައިޓަމްތައް ވާނީ މި ސެންޓަރަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައެެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.