އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ބާވަތްތަށް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ގައި އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރުން މަނާ ކޮށްފިއެވެ.

އެނާޖީ ޑްރިންކްގެ ބާވަތްތަށް ވިއްކުން މަނާކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތުދެމުން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ބާވަތްތަށް ވިއްކުން މަނާކުރީ އަންނަ އަހަރު (2017) އިން ފެށިގެން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުރިއަށްގެންދާ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަށް ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއްގެ ދަށުންކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އަދި މީގެ ފަހުން އެބާވަތުގެ އެއްވެސް ބުއިމެއް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ނުވިއްކާނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކެންޓިންތަކާއި ފިހާރަތަކާއި އަދި ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި ކުރާތަންތަނުން އެނާޖީ ޑްރިންކު ވިއްކުން މަނާވާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ޑޮކްޓަރުން ލިޔެދޭ ބޭހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެ އެފަދަ ބައެއް ބުއިންތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗް އިން މިގޮތަށް ނިންމިއިރު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި އެނާޖީ ޑްރިންކް ބުއިމާއި ވިއްކުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.