ހިއްސާ އަދި ބޮންޑުގައި އިންވެސްޓުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީފި

ކެޕިޓަލް މާކެޓުގައި ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާ ހިއްސާ އާއި ބޮންޑުގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ކުރިން  ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިޕްރޮގްރާމްގައި ސެކިއުރިޓީޒް ބަޔާން (ޕްރޮސްޕެކްޓަސް) ދިރާސާކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ޕްރޮސްޕެކްޓަސްގައި އިސްކަން ދީގެން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ބައިތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ރިސްކުތައް ދެނެގަތުމާއި އެ އިންވެސްޓްމަންޓްގައި އެކުލެވޭ ރިސްކް ނެގުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ނިސްބަތުން އިންވެސްޓްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާ ބެހޭގޮތުންވެސް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އިޝްތިހާރު

މީގެއިތުރުން އިންވެސްޓަރުންނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މާރކެޓުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމްތަކާއި ސެކަންޑަރީ މާރކެޓް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާ ގަނެވިއްކާނެ ގޮތާއި މާރކެޓާއިގުޅޭ ގޮތުން އިންވެސްޓަރެއްގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ވާނަމަ އެކަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބައިވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ޖުމުލަ 33 ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.