ޚަބަރު ފީތާ

ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ..

އައިޖީއެމްއެޗް އިން ބަޔަކު ޚިދުމަތް ހޯދަނީ؛ ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ ހެނދުނު 11:15 އިން ހަވީރު 16:00އަށް ހިންގާ އެ ހަރަކާތްތައް އޮންނާނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީގައި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ހަކުރު ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރުމާއި ބައްޔާއިބެހޭގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މަޢުލޫމާތުދިނުން ހިމެނޭކަމަށާއި މީގެ އިތުރުންވެސް ތަފާތު އެތައް ހަރަކާތްތަކެއް ރޭވިފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ.

 

Rate this post