ފުވައްމުލަކު ސިޓީއިން މުއިއްޒުއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި

ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީއިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިއަދު ހަވީރު މުއިއްޒު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންފައި ވާއިރު އެ ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މުއިއްޒުގެ އިސްތިގްބާލަށް ނުކުމެފައެވެ. އަދި އޭނާއަށް ވަނީ ރަތް ދޫލައިގެ މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިރޭ 8:30ގައި ފުވައްމުލަކުގައި މުއިއްޒުގެ ޖަލްސާއެެއް ބޭއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއަށްފަހު އެ ރަށު ދާއިރާގެ ރައީސުންނާއި ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީތަކާ ވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާނެއެވެ

ފުވައްމުލަކު ދަތުރަށްފަހު މުއިއްޒު ދެން ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގދ އަދި ގއ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ވަޑައިގަންނަވާނީ ރ، ބ، އަދި ޅ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.