ބަނާނާ ކޫކީސް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 2 ދޮންކެޔޮ
  • 2 ސައި ސަމުސާ ބޭކިންގ ޕައުޑަރ
  • 1 ޖޯޑު ފުއް
  • 1 ބިސް
  • 1 ޖޯޑު ޗޮކްލެޓް ޗިޕްސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އިޝްތިހާރު Below Header ad
  • ދޮންކެޔޮކޮޅު އުލަކުން ޗަސް ކޮއްލާށެވެ. އަދި ތައްޓަކަށް ބިސް ތަޅާލުމަށްފަހު ދޮންކެޔޮތަކާއި އެއްކޮއްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އަދި ފުއްކޮޅު އަޅަލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ. ދެން ޗޮކްލެޓް ޗިޕްސްކޮޅު ފުއްގަނޑާއި އެއްކޮއްލާށެވެ.
  • ޓްރޭއެއްގައި ބޭކިނގް ޕޭޕަރެއް އެޅުމަށްފަހު މޮޑެފައިވާ ފުއްކޮޅު، ސަމުސަލަކުން އެއްމިނަކަށް ޓްރޭގައި އަތުރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު އަވަނުގައި 250 ޑިގްރީއަށް ހޫނުމިން ބެހެއްޓުމަށްފަހު 15 މިނެޓް ފިހެލާށެވެ. އޭރުން އެހުރީ ބަނާނާ ކޫކީސް ތައްޔާރު ވެފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.