ސޮސެޖް ސޭންޑްވިޗް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 2 ފޮތި ޕާން
  • 1 ސޮސެޖް
  • މޮޒޮރެލާ ޗީޒް
  • ޕިއްޒާ ސޯސް
  • ބަޓަރ ކޮޅެއް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އިޝްތިހާރު Below Header ad
  • ކުޑަ ބަޓަރ ކޮޅެއް ތަވައެއްގައި ވިރުވައި ދިޔާކޮށްލާށެވެ (މެލޓް). އަދި އެ ބަޓަރ ކޮޅު ދިޔާވުމުން، އެބަޓަރުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ދެފޮތީ ޕާން މުށިކުލަ އަރަނދެން ފިހެލާށެވެ.
  • ޕާންކޮޅު ފިހެވުމުން އަނެއްފުށަށް ޖަހާލުމަށްފަހު ޕާންފޮތީގައި ޕިއްޒާ ސޯސް ހާކާލާށެވެ.  އަދި ސޮސެޖް، ކުދި ފޮތިތަކަކަށް ކޮށާލުމަށްފަހު ޕާންފޮތީގައި އަތުރާލާށެވެ. ދެން ޗީޒް ކޮޅު ޕާންފޮތި މައްޗައް އަޅާލާށެވެ.

 

  • ތަވާގައި މައްޗެއް ޖެހުމަށްފަހު މަޑު ގިނީގައި ޗީޒް ކޮޅު ދިޔާވެލަންދެން ފިހެލާށެވެ. މިހާރު މިހުރީ ސޮސެޖް ސޭންޑްވިޗް ތައްޔާރުވެފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.