ދިރާގުގެ މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ކެމްޕެއިން ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ މަންމައިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށް

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދިރާގުން ދަނީ ރަމަޟާން މާހާ ގުޅުވައިގެން ޚާއްސަ ޝިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕްރޮމޯޝަންތަކަކާއި ހަރާކަތްތަކެއް ތަޢާރަފްކުރަމުންނެވެ.

މިގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ކެމްޕެއިން ޚާއްސަކުރެވިފައިވަނީ މަންމައިންނަށާއި މަންމަގެ އަގު ވަޒަންކޮށް މަންމައާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މި ޝިޔާރުގެ ދަށުން އެކުންފުނިން ވަނީ ޚާއްސަ ކުރު ފިލްމެއްވެސް ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ.

‘ލޯބި’ ނަމަކަށް ކިޔާ މި ކުރު ފިލްމުން ދައްކުވައިދެނީ ލޯ އަނދިރި ކުއްޖަކާއި އޭނާގެ ދައްތަ އެދެބެއިންގެ މަންމަގެ ކަރާ ފަނި ރެސިޕީ ހަމަ އެ ރަހައަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެވެ. އއ. ތޮއްޑޫއިން މަންމަ މާލެއަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް، މަންމަ ހަދާ ހަމަ އެ މީރު ކަރާ ފަނި އެގޮތަށް ހެދުމަށް އެކި ގޮތްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.  ނަމަވެސް މަންމަގެ އެ ކަރާ ފަނީގެ ރަހައެއް އެކުދިންނަކަށް ނުގެނެއެވެ.

މި ފިލްމުން ދައްކުވައިދެނީ އެތައް މީހަކު އެކި ކަންތައް ކޮށްދިނަސް މަންމަ ކޮށްދޭހާ ފުރިހަމަކޮށް ނުވަތަ އެގޮތަށް އެ ލޮތްބާއެކު ނުކުރެވޭނެކަމެވެ. އެހެން ކަމުން ޚާއްސަކޮށް މި ބަރާކަތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގައި މަންމަގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށާއި އޭގެ މުހިންމުކަންވެސް ފާހަގަކުރެއެވެ.

ދިރާގުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ އެކުންފުނީގެ އެކި އިޝްތިހާރުތަކާއި ކެމްޕެއިންތައް މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު މުހިންމު އިޖުތިމާއީ މެސެޖްތައް އާންމުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށެވެ.

ދިރާގުގެ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން ކުރު ފިލްމް ބަލާލުމަށް: https://youtu.be/5xPqjEBBLvM

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.