ރާއްޖެއިން އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑް19 ގެ އެންމެ ފަހުގެ އަދި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވޭރިއަންޓް ކަމުގައިވާ “އޮމިކްރޮން” ވޭރިއަންޓް ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެއެވެ.

މިކަން ހާމަ ކުރައްވައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ) އިން ބުނެފައި ވަނީ، އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓުގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ކަށަވަރު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެޗް.ޕީ.އޭއިން ބުނެފައި ވަނީ މި ވޭރިއަންޓް ފެނިފައި ވަނީ ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގައިން ކަމަށާއި، މިއީ އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ކަން ދެނެގަނެވިފައި ވަނީ ޖިނޮމިކް ސީކުއެންސިންގ ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ……..

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލުތައް: 2 ޚިޔާލު ލިބިފައިވޭ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް:

  1. ޑެލްޓާ، އެޕިސިލަން، ޒެޓާ، އެޓާ، ތެޓާ،ލޮޓާ،ކައްޕާ، ލަމްބާޑާ، މޫ،ނޫ،އޮމިކުރޮން،ޕައި،ހޯ،ސިގްމާ،ތައު، އަޕްސިލަން،ޕީ،ޗީ، އޮމެގާ، މީހުސްވެސް މިލ ވޯލްޑް އޯޑަރ އަށް ރެޑީކޮށްފައި ހުރި ވޭރިއެންޓް ތައް.

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.