ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ގޮސް ކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ސަން ޝިޔާމް އޮޅުވެލި ރިސޯޓް ކައިރިން ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ގޮސް، އޭގެން ދަތުރު ކުރި ކުޑަ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން މީޑިއާތަކަށް ހާމަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އަޑިއަށް ދިޔައިރު ލޯންޗުން 02 ކުޑަކުދިންނާއެކު 12 މީހުން ދަތުރުކުރިއެވެ. އަދި އޭގެތެރެއިން 1 ކުޑަކުއްޖަކު ނުފެންނަ ކަމަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ބުނެފައި ވަނީ ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އަދި ޔަގީންކޮށް ބުނެދޭން ނޭނގޭ ކަމަށާއި، މިވަގުތު މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކޯސްޓްގާޑުން އެސަރަހައްދަށް ދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި، ކުޑަ ކުއްޖާ ގެއްލުނީ ލޯންޗު ދިޔަވާން ފެށުމުން ސަލާމަތް ވުމަށް މޫދަށް ފުންމާލުމުން ކަމަށެވެ.

މޫސުން ގޯސްވުމާއެކު ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން އަންނަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ……

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.