ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މަހަކު 3 މިލިޔަން މީހުނަށް އިތުރުކޮށްފި

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ އިން ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މަހަކު 3 މިލިޔަން މީހުނަށް އިތުރުކޮށް، ކޮންމެ ދުވަހަކު ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް 100،00 މީހުނަށް އިތުރުކޮށްފި ކަމުގައި އިޢުލާން ކޮށްފި އެވެ.

މިހާރުގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން ކުރިއެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ކުރިން ދޫކުރާ ވަރަށް ކޯޓާއާ ދޫކުރުމަށް މިހާރުވަނީ ތައްޔަރުވެފައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެ މިނިސްޓްރީން ހާމަ ކުރާގޮތުގައި ޙަރަމްފުޅުން އަޅުކަމުގެ ތެރޭން އަލަށް އެއްވެސް މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.