ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ރަންވޭގެ އޭ.ބީ.ސީ ފަށަލަ ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަކެތި ސައިޓްއަށް ގެންގޮސްފި

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، އެއަރޕޯޓް ރަންވޭގެ އޭ.ބީ.ސީ ފަށަލަ ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަކެތި މިހާރު ސައިޓްއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެމަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނި އެމް ޓީސީސީ އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އެއަރޕޯޓް ފަޔަރ ބިލްޑިންގގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް މަސައްކަތްކަމށާއި މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 1200 މީޓަރުގެ ރަންވޭއަކާއި، ޓެކްސީވޭ އަކާއި، އޭޕްރަންއަކާއި ސަރވިސް ރޯޑު އިމާރާތް ކުރުން ހިމެނެ ކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ހާމަކުރެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

މި މަޝްރޫޢަކީ 144.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ.

އިޝްތިހާރު

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.