އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި “ވީކްއެންޑް ވިތު އެމް.އެން.ޑީއެފް” ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

އެމް.އެން.ޑި.އެފް އިން އެމް.ޓި.ސީ.ސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި “ވީކްއެންޑް ވިތު އެމް.އެން.ޑީ.އެފް” ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ 17 ސެޕްޓްންބަރު 2021ވީ ހުކުރުދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެއްދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މި ޕްރޮގްރާމުގައި 30 އަންހެން ބައިވެރިން އަދި 30 ފިރިހެން ބައިވެރިން، ޖުމްލަ 60 ބައިވެރިން ބަވެރިވެފައިވެ އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި އެމްޓިސީސީ ގެ މުވައްޒަމުންނަށް އެމް އެންޑީ އެފްގެ ޔުނިފޯމުގައި ވަރަށް ތަފާތު ތަޖްރިބާތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމަށް އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން ހާމަ ކުރެއެވެ. އެއްގަމާ ގަނޑުގައި ތަފާތު ހުނަރުވެރި ޓްރެއިނިންގ ތަކެއް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ.

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.