ޔޫ.އެން.ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ ކޮމިޝަން ފޮރ ސައުތު އޭޝިއާގެ ރިޔާސަތަށް ދިވެހި ރާއްޖެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިއްޖެ

ޔުނައިޓެދް ނޭޝަންސް ޓޫރިޒމް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔޫ.އެން.ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ)ގެ ކޮމިޝަން ފޮރ ސައިތި އޭޝިއާ (CSA) 58 ވަނަ ބައްދަލުވުން 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ގައި ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޔޫ.އެން.ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯގެ ސްޗުއަޓަރީ އޯރގަންސް އަދި ސަބްސިޑަރީ ބިޑީއަށް ވަނީީ ޤައުމުތައް ހޮވާފަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޖެނެރަލް އެސަމްންލީގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓްގެ މަޤާމަށް އިންޑިއާ އަދި ލްރެޑެންޝިއަލްސް ކޮމިޓީއަށް ބުޓާން ވަނީ ހޮވާފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މީގެ އިތުރުން ސައިތު އޭޝިއާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެގްޒެހެޓިވް ކައުންސިލްގެ 2 ގޮނޑިއަށް އީރާން އަދި އިންޑިއާ ވަނީ ހޮވާފަ އެވެ.

ސައުތު އޭޝިއާގެ7 ޤައުމަކުން 25 ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ މިނިސްޓަރރ ފޮރ ޓޫރިޒަމް، ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞުމެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރީޖަނަލް ކޮމިޝަން ފޮރ ސައުތު އޭޝިއާގެ ރިޔާސަތަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިންތިޚާބުކޮށް، ވައިސް ޗެއަރގެ މަޤާމަށް ބަންގްލަދޭޝް އަދި އީރާން ވަނީ އައްޔަނު ކޮއްފަ އެވެ.

 

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.