އެމްޓިސީސީ އިން ގއ. ދާނދޫގައި ޢިޖްތިމާޢި ޙަރަކާތެއް

އެމް ޓި ސީ ސީގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ގއ. ދާންދޫ އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަޙައްދުގެ މަގުތައް ސާފުކުރުމާއި، މަގުތައް އެއްވަރުކުރުމާއި، ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ވިއްސާރަގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވާ ދިމަދިމާލަށް ވެލިއަޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

އެމް ޓި ސީ ސީ އިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިކަހަލަ އެތަށް މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގާފައެވެ އެގޮިތުން ނުކުލޭދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚަައްޞަ ކުރެވިގެން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ރޭމްްޕެއްވެސްވަނީ ހަދާފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ލ. މުންޑޫގައި ސުނާމީގައި ހަލާކުވި ގެތަކާއި ގާތަށް ނަގައިދީ ސާފުކުރުން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.