ޚަބަރު ފީތާ

ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 1 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްފި

ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 1 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

މި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ސޮއިކުރައްވައި މިއަދު ނެރުއްވި ގަރާރުން ނެވެ.

އެ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދެމެހެއްޓުމަށް ނިންމައި އެކަން އިއުލާން ކުރާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ ކޮވިޑް އިތުރަށް ފެތުރުގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް ރާއްޖޭގައި އޮތުމާއެކު 12 މާރޗް 2020 ގައި އިއުލާނު ކުރި އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދެމި އޮތުމުން، ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ ކުޑަކޮށް، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތަށާއި ރައްކާތެރިިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ލަފާ ދެއްވާފައިވާތީ ކަމަށް ވެސް އެ ގަރާރުގައި ވެއެވެ.

ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އަޅަންޖެހޭ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދިއުމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަަށް އަންގާ ކަމަށްވެސް އެ ގަރާރުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން އިތުރުކުރި އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު މިއަދަށް ހަމަވާނެ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: