ވެކްސިން 2 ޑޯޒު ޖެއްސެވިފަހުން ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ވެކްސިން 2 ޑޯޒު ޖެއްސެވިފަހުން ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގިވަޑައިގަތީ، އާލާސްކަންފުޅައި އުޅުއްވާތީ  މި ޖުލައި މަހުގެ 28 ގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރެއްވުމުން އިއްޔެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ހުންނެވުމުން ރޭވެސް އެމަނިކުފާނު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކެވިކަމަަށް ވެސް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި މިވަނީ އެބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒްވެސް ފުރިހަމަކުރައްވާފައި ވަނިކޮށްނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމާއި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންވެސް ފަޒުނާ އަހްމަދު ވެސް ވަނީ މީގެކުރިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.