ފްރަންޓުލައިންގައި މަސައްކަްތކުރާ މީހުންނަށް 169 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި ފްރަންޓުލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް 169 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް ދޭ ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް، މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 12731 މީހަކަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ދީފައިވަނީ 169.98 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ފްރަންޓުލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ރިސްކް އެލަވަންސެއް ދޭން ނިންމައި، ސަރުކާރުން އެކަން އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއިމަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

އެގޮތުން ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހައި-ރިސްކް މީހުންނަށް ދުވާލަކަށް 500 ރުފިޔާ އަދި މީޑިއަމް ރިސްކު މީހުންނަށް ދުވާލަކަށް 250 ރުފިޔާ އެވެ. އަދި އެންމެ ލޯ ރިސްކް މީހުންނަށް ދުވާލަކަށް 200 ރުފިޔާ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.