މިރޭ 11 އިން ފަތިހު 4 އަށް މާފަންނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ފެން ކަނޑާލަނީ!

މިރޭ 11 އިން ފަތިހު 4 އަށް މާފަންނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑޭނެ ކަމަށް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލާނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ”ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޕްރޮޖެކްޓް“ގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެގޮތުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފްލޫނިޔާ މަގުގައި ކުރިން އަޅާފައިވާ ފެން ހޮޅިއާއި މިހާރު އަލަށް އަޅާފައިވާ ފެން ހޮޅި ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް މިރޭ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

“ހަނދުވަރީ ހިނގުމާއި ކާރނޭޝަން މަގާއި ދެމެދުން ފްލޫނިއާ މަގުގައި ހިމެނޭ ހުރިހައި ގޭބިސީއަކުން މިރޭ 23:00 އިން ފަތިހު 4:00 އަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭނެ.” އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުންޏެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ވަނީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް މަޢާފަށް އެދިފަ އެވެ.

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.