މިއަދު ހަވީރު 4 ން ރޭގަނޑު 8 އަށް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ!

މިއަދު ހަވީރު 4 އިން ރޭގަނޑު 8 ޖަހަންދެން ވެހިކަލް ނުދުއްވޭ ގޮތަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އެ ކައުންސިލުން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިކަމާބެހޭގޮތުން ޢާއްމުންނަށް ހުޅުވާލި ޕޯލެއްގެ ނަތީޖާއިން 57 އިންސައްތަ އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ތާއީދު މިކަމަށް ލިބުމުން ނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

14 ޖުލައި ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ނިމާފައިވަނީ ބޮޑު ޢީދު ދުވަސްކަމުގައިވާ ޛުލްހިއްޖާމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަސް، ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު 4:00 ފެށިގެން ރޭގަނޑު 8:00 އަށް މާލޭ ސިޓީގެ މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ފައިމަގުގައި ހިނގާފައިއުޅޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި ޒަރޫރީ ބޭނުމަށްނޫނީ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން މަނާ ކުރުމަށެވެ.

މި ނިންމުމާއެކު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާނުގައިވާގޮތުން ޚާއްޞަ އުޅަނދުތަކަށް ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބައިން ލިބޭނެ އެވެ.

ޚާއްސަ ކަންކަމުގެ އުޅަނދުތަކުގެ ގޮތުގައި ގިންތިކޮށްފައިވަނީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު، އެމްބިއުލާންސް، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ދުއްވުމަށް ޚާއްޞާކުރެވިފައިވާ ސައިކަލު، ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ގޮތުގައި ދެމުންދާ ބަހުގެ ޚިދުމަތް، އެ ދުވަހު އެ ގަޑީގައި ދުއްވުމަށް ހުއްދަދޭ އެހެނިހެން އުޅަނދުތަކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.