ދުވާލަކު 80 ޓެސްޓު ހެދޭ ޕީސީއާރް މެޝިނެއް ފުވައްމުލައްސިޓީގައި ބަހައްޓައިފި

ދުވާލަކު 80 ޓެސްޓު ހެދޭ ޕީސީއާރް މެޝިނެއް ފުވައްމުލައްސިޓީގައި ބަހައްޓައިފި އެވެ.
ފުވައްމުލައްސިޓީ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ކޮވިޑް ޖެހިފައިވޭތޯ ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓްރީގައި އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އަލަށް ބެހެއްޓި ޕޮއިންޓް އޮފް ކެއަރ – ރިއަލްޓައިމް ޕީ.ސީ.އާރ މެޝިން އިންސްޓޯލްކޮށް، ބޭނުން ކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މީގެކުރިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރީ ޖީން އެކްސްޕާރޓް މެޝިނަކުން ނެވެ.
އެހެންނަމަވެސް އެ މެޝިން ބޭނުންކުރީ އަވަސް ނަތީޖާ ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި އެކަންޏެވެ. އެ ރަށުން ނަގާ ރޭންޑަމް ސާމްޕަލްތައް ޓެސްޓު ކުރީ އައްޑޫއަށް ފޮނުވައިގެން ނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.