ޚަބަރު ފީތާ

ދުވާލަކު 80 ޓެސްޓު ހެދޭ ޕީސީއާރް މެޝިނެއް ފުވައްމުލައްސިޓީގައި ބަހައްޓައިފި

ދުވާލަކު 80 ޓެސްޓު ހެދޭ ޕީސީއާރް މެޝިނެއް ފުވައްމުލައްސިޓީގައި ބަހައްޓައިފި އެވެ.
ފުވައްމުލައްސިޓީ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ކޮވިޑް ޖެހިފައިވޭތޯ ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓްރީގައި އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އަލަށް ބެހެއްޓި ޕޮއިންޓް އޮފް ކެއަރ – ރިއަލްޓައިމް ޕީ.ސީ.އާރ މެޝިން އިންސްޓޯލްކޮށް، ބޭނުން ކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މީގެކުރިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރީ ޖީން އެކްސްޕާރޓް މެޝިނަކުން ނެވެ.
އެހެންނަމަވެސް އެ މެޝިން ބޭނުންކުރީ އަވަސް ނަތީޖާ ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި އެކަންޏެވެ. އެ ރަށުން ނަގާ ރޭންޑަމް ސާމްޕަލްތައް ޓެސްޓު ކުރީ އައްޑޫއަށް ފޮނުވައިގެން ނެވެ.
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: