ޚަބަރު ފީތާ

ސީރިޔާ ސަރުކާރުން އިދްލިބަށް ބޮންއަޅާތީ އެމެރިކާއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކޮށްފި

ސީރިޔާ ސަރުކާރުން އިދްލިބަށް ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާތަކުގައި ކުޑަކުދިން ހިމެނޭހެން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން މަރުވެފައިވާތީ އެމެރިކާއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކޮށްފިއެވެ.

ހަމަލާދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ސީރިޔާ ސަރުކާރުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ގޮވާލައި ސީރިޔާގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، “ހަމަލާދިނުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވުމަށް ފަހުވެސް ޙަމަލާ ދެމުންދާތީއާއި، މީގެ 10 ދުވަސް ކުރިންނާއި އިއްޔެ އިދްލިބްއަށް ދިން ޙަމަލާތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިން މަރުވެފައިވާތީ އެކަމާއި ހިތާމަކުރާ ކަމުގައެވެ. އަދި ހަމަލާދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ސަރުކާރުން އިޚްތިރާމް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.”

ހަނގުރާމައިގެ ކަންތައްތައް މޮނިޓަރ ކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ސީރިއަން އޮބްސަވޭޓަރީ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސްއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ފާއިތުވި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސަރުކާރު އަސްކަރިއްޔާއިން އިދްލިބަށް ދިން ޙަމަލާތަކުގައި 9 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި 3 ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ތުރުކީ އަދި ރަޝިޔާގެ އިސްނެގުމާއެކު ހަމަލާބަދަލު ކުރުން ހުއްޓާލުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއް މާރޗް 2020 ގައި ވަނީ ޤާއިމް ކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސީރިޔާ ސަރުކާރުން އޭގެ ފަހުންވެސް އެތައް ފަހަރަކު ވަނީ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. ފާއިތުވި ހަފްތާގައި އިދްލިބްގެ ފުއާ އަވަށަށް ވެސް ހަމަލާތަކެއް ދިނުމުން 6 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ކުޑަކުދިންނާއި ބެހޭ އެޖެންސީ ޔުނިސެފްއިން ބުނެފައިވަނީ، ފަހަކަށް އައިސް ދީފައިވާ ޙަމަލާތަކަކީ ސީރިޔާއަށް ބިރުވެރިކަން އަނބުރާ އަންނަން އުޅޭ ކަމުގެ ބިރުވެރި ނިޝާނެއް ކަމުގައެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: