ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް މިއަދު ވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކޮށްފި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަކީލު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ވިދާޅުވީ މިއަދު ވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ހާޒިރުކުރި މައްސަލައިގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރީ މީގެ ކުރިން ބަލައި ނިންމާފައި އޮތް މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގުގައި ސުވާލު ކުރުމަށް ކަަމަށް ވެސް ޑރ. ޖަމީލުު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

“އެއީ ވ. އާރަށާ ބެހޭ ގޮތުން. މިދެންނެވި މައްސަލައަކީ މީގެ ކުރީ ދުވަހެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު މުޅިން ނިމި ސޮއިކުރައްވައި ނިމިފައި އޮތް މައްސަލައެއް” ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.