މަޖިލީހުން މިހާރު ފެންނަނީ ހުސް ބޭކާރު ބަހުސާއި ޒާތީ އެޖެންޑާ: ޑރ. ޖަމީލު

މަޖިލީހުން މިހާރު ފެންނަނީ ހުސް ބޭކާރު ބަހުސާއި ޒާތީ އެޖެންޑާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޑރ. ޖަމީލު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ނުކުޅެދޭ ވަޒީރުން ޖަވާބުދާރީ ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި ފެނިގެންދަނީ ފާޅުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން، މަޖިލީހުގައި އޮތް އެޕާޓީގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީއަކީ ފިނޑި ސުޕަމެޖޯރިޓީއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ވާތީ އެވެ. އަދި އެ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ވަޒީރުންގެ އިސްތިއުފާއަށް ވެސް ގޮވާލާފަ އެވެ.

ޑރ. ޖަމީލު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މިހާރު ފެނިގެން އެދަނީ އެމްޑީޕީގެ ޙަޤީޤީ ސިފަ ކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.