ވީއައިއޭ އަށް ފުރަން ދިޔަ ޓޫރިސްޓެއްގެ ދަބަހުން ވަޒަންތަކެއް ފެނިއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު (ވީއައިއޭ) އަށް ފުރަން ދިޔަ ޓޫރިސްޓެއްގެ ދަބަހުން ވަޒަންތަކެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު 9:52 ގައި ކަމަށެވެ. ވަޒަންތައް ފެނިފައިވަނީ އެމީހާ ގެންގުޅުނު ދަބަހުގެ ތެރެއިންނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ވަޒަންތައް ފެނިފައިވަނީ އުމުރުން 60 އަހަރުގެ ނަމީބިއާ ފިރިހެނެއްގެ އަތުން ނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައިގާ އެ މީހާ އާ ސުވާލު ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އިތުރު ތަފްސީލެއް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.