އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ އާއި މެދު ހޭލުންތެރިކަންހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ހަދަނީ..

އެނަރޖީ އެފިޝެންސީ އާއި މެދު ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަންހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ދިރާސާއެއް ހެދުމަށް ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ސްޓްރެންތެނިންގ ލޯ ކަރބަން އެނަރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓެޖީސް މަޝްރޫޢުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ދިރާސާ ހެދުމަށް އެ ކުންފުންޏާއި ޙަވާލު ކުރީ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް 490,000  ދިވެހި ރުފިޔާއަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޢަބްދުލް މަތީން މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ މިއީ މިފަދަ ދިރާސާއެއް ރާއްޖޭގައި ހަދާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި މި ދިރާސާއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެނަރޖީ އެފިޝަންސީއަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކެންޕެއިނެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތަށް ކުރާ މިދިރާސާގައި އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ އާއި ބެހޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރާއި ގޭބިސީތަކުން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރާއި އެނަރޖީ އެފިޝަންޓް ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކަރަންޓް ސާމާނު ގަތުމުގައި މީހުންގެ ވިސްނުން ހުންނަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރާނެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޢަބްދުލް މަތީން މުޙައްމަދެވެ. އަދި ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ހަމީޒެވެ .

ސްޓްރެންތެނިންގ ލޯ ކަރބަން އެނަރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓެޖީސް މަޝްރޫޢަކީ މިނިސްޓްރީ އާއި އ.ދ ގެ ތިމާވެށްޓާއިބެހޭ ޖަމިއްޔާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔުނެޕް) ގުޅިގެން ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ (ޖީ.އީ.އެފް) ގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢެކެވެ.

 

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.