ގދ. ތިނަދޫގައި މިއަދުވެސް 19 ކޭސް، ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަނީ!

ގދ. ތިނަދޫ އިން މިއަދު ވެސް 19 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ، އެރަށުގައި ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

އެގޮތުން އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނީ 24 ގަޑިއިރު ކާފިއު ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގެތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހައުސް ހޯލްޑް ޕާރމިޓުތައް ވެސް ހަފުތާއަކަށް ކެންސަލް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ތިނަދޫގައި މިހާތަނަށް 745 މީހަކަށް ކޮވިޑު ޖެހިފައިވާ އިރު، ތިން މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ. 267 މީހުން ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ އިރު، އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެނީ އެންމެމީހަކަށެވެ.

ތިނަދޫއިން ކޮވިޑު ޖެހި 478 މީހުން ރަނގަޅުވެފައިވާ އިރު، 219 ގެއެއް ވަނީ ކަރަންޓީނުކޮށްފަ އެވެ.

އެރަށުގައި އަޅަން ނިންމާފައިވާ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް:

  • ކަސްރަތު ކުރުމަށް ކުރިން ދީފައިވާ ގަޑިތައް ހުއްޓާލުން
  • ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގައި މަދު މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ހިދުތްދިނުން
  • އަމިއްލަ ކާރުތަކުގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުން
  • ފުލުހުން ދޭ ޓައިމް ބައުންޑް ޕާމިޓް ނެތް ފަރާތްތަކުން ޓެކްސީ ކުރުން މަނާވާނެ
  • ފިހާރަތަކުން ޑެލިވަރީގެ ކުރެވޭ ވަގުތު ހެނދުނު 8 އިން ރޭގަނޑު 9 އަށް ކުޑަކުރުން
  • ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓުތަކަށް ޑެލިވަރީ ކުރެވޭ ވަގުތު ހެނދުނު 8 އިން ރޭގަނޑު 10 އަށް ކުޑަކުރުން
  • މަސްވެރިކަމަށް ފުރާ ދޯނިތައް އެނބުރި ރަށަށް އައި ނަމަވެސް, އެއްގަމަށް ނޭރޭނެ
  • ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދީފައިނުވާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް އެއް ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ހުއްޓާލުން

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.