ހުދު ސަމާލު ނެރެ، މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް، ހުދު ސަމާލު (ވައިޓް އެލަރޓް) ނެރެފި އެެވެ.

މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން މ. އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެސަރަހައްދަށް ވައި ގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެގޮތުން ވިލާގަނޑުގައި 19 މޭލާއި 24 މޭލާއި ދެމެދަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ވަނީ މިވަގުތުތަކުގައި ކަނޑުމައްޗަށް ނިކުންނަ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވެ ބަލައިގެން އުޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް:

  1. މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ހއ. އަތޮޅުން މ. އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވާ ކަމަށެވެ.
    ***ކޮންމެ ތަނަކުން ބުންޏަސް ހއ.އަތޮޅުން ކީއްވެ ބުނަންވީ މ.އަތޮޅަށް ތިބުނާ ސަމާލެއް ނެރެން. ރިޕޯޓަރު ނުވަތަ އެޑިޓަރު ސަމާލުކަން ދޭންވީ ބަހުގެ ހަމައިން ލިޔަން.މ.ގައުމީ އިދާރާއިން ނުބައިކޮށް ބުނެފަ އޮތަސް ރަނގަޅު ކޮށްގެން ލިޔަންވާނީ.

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.