މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އަދަބު ޝަރީޢަތުން ކަނޑަނާޅާ ޙާލަތުގައި މަރުގެ ދިޔައަކީ އެއްމިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ!

މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އަދަބު ޝަރީޢަތުން ކަނޑަނާޅާ ޙާލަތުގައި މުޚައްފަފު މަރުގެ ދިޔަ އަކީ އެއްމިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެގޮތަށް ކަނޑައަޅާ، ޝަރީއަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށް އުސޫލެއް މިހާރު ވަނީ ޢާންމުކޮށްފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެގޮތުން މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތްވެސް އުސޫލުގައި ވަނީ ތަފްސީލްކޮށް ލިޔެފަ އެވެ.

މަރުގެ ދިޔަ ދިނުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި މަރުގެ ދިޔަ ދިނުމަށް ކުށްވެރިޔާއަށް ފަނޑިޔާރު އަމުރުކުރަންވާނެ ކަމަށް އުސޫލުގައި ވެއެވެ. އަދި މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އަދަބު ޝަރީޢަތުން ކަނޑަނާޅާ ޙާލަތުގައި، ވާރިޘުންނަށް ދިޔައިން ޙައްޤުވާ މިންވަރު ލިބިދިނުމަށް ވެސް ޝަރީއަތުން ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެއަށްފަހު މުޚައްފަފު މަރުގެ ދިޔަ އަކީ އެއްމިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާކަމަށް އުސޫލުގައި ވަނީ ލިޔެފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.