ރިޟުވާނުގެ މަރާއިގުޅިގެން ޢާންމުކުރި ވީޑިއޯ: އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭ، އަދިވެސް އެދެނީ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް!

ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލުވާލާފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲގެ މަރާއި ގުޅޭ ވީޑިއޯއެއް ޢާންމުކޮށްފި އެވެ.

މި ވީޑިއޯ ޢާންމުކޮށްފައިވަނީ މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެ ކޮމިޝަނުން މި ވީޑިއޯގައި ވަނީ އަނެއްކާވެސް އެ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެދިފަ އެވެ.

މ. ޝައިނިންގ ސްޓަރ، އަހުމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ ވީނުވީއެއް ނޭނގޭ ގޮތަށް ގެއްލުވާލާފައިވާ މައްސަލާގައި ގުޅޭގޮތުން އެކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރީއެނެކްޓްމެންޓް ވީޑިއޯގައި ރިޟްވާން އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ވަގުތާއި، އޭނާ ގަދަކަމުން ރަތް ކުލައިގެ ކާރަކަށް އަރުވައިގެން ގެންދިޔަވަގުތު ވަޅިއެއް ވެއްޓިފައި އޮތްކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އަދި މި މައްސަލާގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމު ހުށައަޅާފައިވާކަން ވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް މި ކޮމިޝަން އުފެއްދީ 17 ނޮވެމްބަރު 2018 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެވެ. މި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރިޟުވާނު ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤާއި ގުޅޭ ރިޕޯޓެއްވެސް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއަށް އަރުވާފަ އެވެ.

މިހާތަނަށް އެ ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ތަޙްޤީޤުން ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިޟްވާން މަރާލާފައިވާކަން އެނގިފައިވާކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ.

ރިޟުވާނު ޢަބްދުﷲ ގެއްލުވާލި މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެނގޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ހިއްސާކުރުމަށް ފުރުޞަތު އެބައޮތްކަމަށްވެސް މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުން ފަހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.