މާލޭ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުކަމާއެކު ނަމާދު ކުރަން މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ!

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުކަމާއެކު ނަމާދު ކުރަން މާދަމާ ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މާދަމާއިން ފެށިގެން ދޭން ފަށާ މި ލުއިތަކާ ގުޅިގެން މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލައި ގައިދުރު ކަމާއެކު ނަމާދު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިސްކިތްތަކަށް ނަމާދު ކުރަން ދާ ފަރާތްތައް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަންކަމާއިގުޅޭގޮތުން އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނަމާދު ކުރަން ދާ އިރު އަމިއްލަ މުސައްލަ ގެންދިއުމަށާއި މާސްކް އެޅުމަށާއި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރާއިރު ގައިދުރުކަން ބަހައްޓަން ސަމާލުކަން ދީގެން ސަފުތައް ހެދުމަށް ސަމާލު ވުމަށް އެދިފަ އެވެ.

ކޮވިޑް ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތަކެއް މާދަމާއިން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު، މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލަނީ މާދަމާ ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން ނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.