މާލޭގެ ގެއެއްގެ 3 ވަނަ ބުރިން މީހަކު ވެއްޓިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ 3 ވަނަ ބުރިން މީހަކު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ވެއްޓިފައިވަނީ އަންހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ހެންވޭރުގައި ހުރި ގެއަކުން ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 00:39 ގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ހާދިސާގައި ވެއްޓިފައިވަނީ ދިވެހި އަންހެނެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ އަންހެން މީހާއަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ނުދެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުން ބަލަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.