ޚަބަރު ފީތާ

ޖޫން 22 ގެ ނިޔަލަށް މީރާގެ ކައުންޓަރުތަކުން ޚިދުމަތްތައް ނުދިނުމަށް ނިންމައިފި

Photo: Sun.mv

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ޖޫން 22 ގެ ނިޔަލަށް މީރާގެ ކައުންޓަރުތަކުން ޚިދުމަތްތައް ނުދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީން ކުރި އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މިގޮތަށް ނިންމީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވާފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

މީރާ އިން ބުނީ ކައުންޓަރުތަކުން ޚިދުމަތް ނުދިނަސް އެ އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި ޓެކުހާއި ފީތައް މީރާ ކަނެކްޓް އަދި ވާރުޕޭ މެދުވެރިކޮށް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ހޯދުމަށް މީރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މީރާއިން ގުޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި އެ އޮތޯރިޓީގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 1415 އަށް ގުޅައިގެންނާއި، ވައިބަރ ނަންބަރު 9821415 އަށް މެސެޖު ކޮށްގެން މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެ އެވެ.