ހާލު ދެރަވި މީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާއިން އެހީތެރިވެއްޖެ

ސ. ގަން ކަނޑުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއްގައި ހުރި ދިވެހި ފަޅުވެރިއެއްގެ ހާލު ދެރަވެގެން އަވަސްފަރުވާއަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ “މީރާ” ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯނީގައި ހުރި އެމީހާ ހާޅު ދެރަވީ  އިނގިއްޔަކަށް ލިބުނު ޒަޚަމްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަންއަށް ލިބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 08:18 ހާއިރު ކަމަށާއި އޭރު އެ ދޯނި އޮތީ ސ. ގަމުގެ ދެކުނުން 10 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަން ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާ އިން ބުނެ އެވެ. އަދި މި ހާދިސާގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވަނީ އެ ދޯނީގެ ފަޅުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ އުމުރުން 46 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބުމާއެކު، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަންގެ ސިފައިން ވަނީ އެ ދޯނި އޮތް ސަރަޙައްދަށް ގޮސް، ބަލި މީހާ ދޯނިން ނަގައިގެން މިއަދު ހެނދުނު 09:20 ހާއިރު ސ. ފޭދޫއަށް ގެންގޮސްދީފައިވާ ކަމަށާއި އެ މީހާއަށް އަވަސް ފަރުވާ ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.