ޕީޕީއެމް މައްސަލަ މައުމޫން ފެކްޝަނުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް ޔާމީންއާއި އެޕާޓީ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއިދު ކޮށްފައިވާތީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އެމައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފިއެވެ.

މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވަނީ ރައީސް މައުމޫންގެ ފެކްޝަން ހިންގަމުން އަންނަ ޕީޕީއެމުގެ ޓްވީޓާ އެކައުންޓުން ކުރި ޓްވީޓަކުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މި ޓްވީޓުގައި އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވީނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލެއް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

maumoon

މައުމޫންގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަން މިއަދު ލާފައިވާއިރު މި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާމެދު  ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަކިގޮތެއް ނިންމާނީ އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން މިމައްސަލަ އާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރާނެނެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ތާއިދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ކުރި ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރާއި ޕާޓީ ހަވާލުކުރީ، ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ.

 

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.