ޚަބަރު ފީތާ

އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރ ޝައުނާއަށް ކޮމެޓީން ރުހުން ދެއްވައިފި

އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އައިމިނަތު ޝައުނާއަަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީން ރުހުން ދިނުމަށް ފާސް ކޮށްފި އެވެ.

ޝައުނާއަށް ރުހުން ދޭން ފާސްކުރީ މިއަދު ބޭއްވި އެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނެވެ.

މިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކެބިނެޓަށް ގެންނެވި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ދެ މިނިސްޓަރުންނަށް ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.

ކެބިނެޓަށް މި ބަދަލު ގެންނަވާފައިވަނީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދުން އަވަސްކުރުމަށާއި ސަރުކާރުގެ ދުވެލި ހަލުވިކުރުމަށްކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކުރައްވާފަ އެވެ.

އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރަކަށް ޝައުނާ އައްޔަންކުރެއްވިއިރު، ޝައުނާ ކުރިން ހުންނެވީ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ އޮފީހުގެ ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމުގަ އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ދައުރު ދެބައިވެގެން ދިޔައިރު، ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް ލަސްކަމަށާއި ނަތީޖާ ނުނެރެވޭކަމަސް ބުނެ ސަރުކާރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

މިހާތަނަށް އާއިރުވެސް ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ވަޒީރުން ޕްރެޝަރާހެދި ވަނީ ފެޔަށްޖެހިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުވެސް ނަގާފައިވެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry