އެންމެހާ ދިވެހިންނަށް – އައްޝެއިހް މުހައްމަދު ޝާފިއުގެ އިލްތިމާސެއް!

އެންމެހާ ދިވެހިންނަށް – އައްޝެއިހް މުހައްމަދު ޝާފިއުގެ އިލްތިމާސެއް!

”ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚްތުން!

ފޭސްބުކްގައި ޕޭޖްތަށް ހަދައިގެން ކީރިތި ﷲ އަށާއި އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މުރުތައްދު ، މުޖޫ ނައީމް އަކީ ކަލަކު ވޮޑިގެން ވާކަން ޤަބޫލު ނުކުރާ ނަޖިސް ކާފިރިކެވެ. އަދި އޭނަ ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެތިއެޒަމް އަދި ސެކުއިލެރިޒަމް ފެތުރުމަށްޓަކާ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މި ދޭތެރެއިން ބަންގްލެދޭޝްގައި މަރާލާއިފައި އޮއްވާ ފެނުނު ދިވެހި ކިޔަވާ ކުއްޖާ ރައުދާ އާތިފް ( رحمه الله) ގެ މަރާއި ގުޅިގެން ތަހުޤީޤީ މައުލޫމާތު ތަކެއް އޭނަގެ ބޮލޮގް ގައި ޝާއިޢު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ މީހުން ވަނީ އޭނަ ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓްތަށް ޝެއާ ކޮށް ، އޭނަގެ ޕޭޖަށް ލައިކް ދީ ހަދާފައެވެ. އެއީ އޭނަ އޭނައަށް ފޮލޯ ކުރާ މީހުން އިތުރު ކުރުމަށް ޖަހާ މަޅިއެކެވެ.

އެފަދަ ބޮލޮގް ތަކާއި ޕޭޖް ތަކަށް ލައިކް ކުރުމާއި ފޮލޯ ކުރުމާއި އެތަކެތި ޝެއާ ކުރުމަކީ އެފަދަ މީހުންނަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ކަންކަމަށް ވާތީ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސް މިކުރަނީ މި މުރުތައްދު ކަލޭގެ ޖަހާ ޕޯސްޓް ތަކަށް ނުކުރުމަށެވެ.

ﷲ އާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހިންގާ ޕޭޖް ހިންގަނީ މީނަ ކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ ހެކި ލިބިފައެވެ. ތަހުޤީީޤީ މުއައްސަސާ ތަކަށް އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ﷲ އާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރެވޭ ހިނދު އެމީހެއްގެ ހިތުގައި ރުޅިވެރިކަމާއި ނަފްރަތު ނޫފެދޭނަމަ އަހަރެމެންގެ އީމާން ކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދަން ޖެހޭނެ އެވެ.

ޔާﷲ ، ތެދުމަގު ދެއްކެވުން ނުވާނަމަ މި ކަލޭގެ ހަލާކު ކުރައްވާ އާލަމް ތަކަށް އިބުރަތެއް ކަމުގައި މި ކަލޭގެ ލައްވާށި އެވެ. އާމީން“

ނޯޓް: މިއީ ޝެއިޚް ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެކެވެ. އައްޝެއިޚް މުހައްމަދު ޝާފިއު އަކީ މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގްރެޖުއޭޓެކެވެ.   ‎‎

މުޖޫ ނައީމްގެ ބައެއް ޓްވިޓާ ޕޯސްޓްތަށް

1 Comment on "އެންމެހާ ދިވެހިންނަށް – އައްޝެއިހް މުހައްމަދު ޝާފިއުގެ އިލްތިމާސެއް!"

  1. ކޮބާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ؟ ބޮޑު އިބިލީސް ވެ…. އެކަނިތޯ މުރިތަދުވިކަމަށް ކަނޑައެޅެނީ؟ މިކަލޭގެ މިހުރީ މުރުތަދުވެގައެއް ނޫންތޯ؟

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.


*