ލޯންޗަކުން ޖެހި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ފާނަ މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއެއްގެ ގައިގައި ލޯންޗަކުން ޖެގި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއް އދ. ދަނގެތީ ކައިރީގައެވެ. ހާދިސާގައި މަރުވީ ފ. ފީއަލީގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ކައްދާމް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެކެވެ. އޭނަ އަކީ ފީއަލީގައި ފާނަ މަސްވެރިކަމުގައި އުޅޭ މީހެކެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ކައްދާމްގެ ގައިގައި ލޯންޗަކުން ޖެހުނީ އޭނަ މަހަށް ދިޔަ ދޯނި އޮތީ އދ. ދަނގެތި ކައިރީގަ އެވެ. އެގޮތުން ސަރަހައްދުން މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް އޭނަގެ ގައިމަތިން ލޯންޗް ގޮސް ކަނދުރާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައިވާ އެވެ.

ކައްދާމްގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު އޮތީ ދަނގެތީގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.