ރާއްޖެއަށް ހިލޭ އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ޗައިނާ- ރާއްޖެ އެއްބަސް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއަށް ހިލޭ އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއާ އެކު އެއްބަސް ވުމެއް ގާއިމު ކޮށްފި އެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާ އިން ހިލޭ އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިއަދުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫނެވެ. ޗައިނާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗައިނާގެ އޮފީސް ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް މިލިޓަރީ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު މޭޖާ ޖެނެރަލް ޒާންގް ބައޮކުން އެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ މާބޮޑު ތަފްސީލެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން “އެކްސް” ގައި ކުރި ޕޯސްޓެއް ގައި ހަމައެކަނި ބުނީ ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އަށް ހިލޭ އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް، ދެގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްފައިވާ ކަމަަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.